til top

Gründerfradrag

Publisert 02.03.2020

Visste du at staten tar en stor del av regningen på den investeringen du gjør i en oppstartsbedrift? Mange kjenner ikke til det initiativet staten har tatt for å øke tilføring av frisk kapital i en oppstartsbedrift. Investorer som benytter seg av denne skattegunstige ordningen gis et inntektsfradrag på kr 110 000 dersom de investerer maksbeløpet på kr 500 000. Og skulle selskapet gå konkurs, slik at investeringen tapes, tar staten nesten halvparten av regningen gjennom fradragsretten. Rino Jørgensen Advokat Horten, mars 2020

Maksimalt beløp for investert beløp er kr 1 500 000 pr. selskap pr. år. Noe som kan være helt avgjørende for en bedrifts mulighet til å lykkes.

Det er likevel noen skjær i sjøen. Reglene knyttet til ordningen kan oppfattes som kompliserte og infløkte, men med kompetent veiledning, vil det normalt være greit å benytte ordningen.

Her er noen av vilkårene:

* Det er kun personlige aksjonærer som innrømmes fradrag, ikke selskaper
* Investeringen må skje i form av aksjeinnskudd, som skjer i forbindelse med stiftelsen av selskapet eller ved kapitalforhøyelse ved nytegning
* Maksimalt inntektsfradrag er på kr 500 000, og skal du innrømmes fradrag må investeringen være på minst kr 30 000
* Selskapet som mottar aksjeinnskuddet kan ikke motta mer enn 1,5 MNOK i årlig fradragsberettiget aksjeinnskudd
* Selskapet det investeres i må være norsk aksjeselskap
* Selskapet det investeres i må ikke være eldre 6 år.
* Selskapet det investeres må ha færre enn 25 årsverk
* Selskapet det investeres i må ha samlede driftsinntekter og balansesum lavere enn 40 MNOK
* Offentlige organer kan ikke kontrollere mer enn 24% av kapital- eller stemmerettsandelene i selskapet
* Selskapet må også ha årlige lønnskostnader som danner grunnlag for arbeidsgiveravgift på minst kr 400 000
* Selskapet kan ikke drive med passiv kapitalforvaltning
* Selskapet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på investeringstidspunktet
* Det gis heller ikke fradrag dersom investor eller dennes nærstående er eller har vært ansatt i aksjeselskapet eller blir ansatt i eiertiden
* Det er også et krav om eiertid på 3 kalenderår for å innrømmes rett til fradrag
* I eiertiden på 3 år kan investors nærstående heller ikke motta utdelinger fra selskapet.
* Og til sist, det er et krav om at aksjeselskapet du investerer i gir opplysninger om hvilke personlige skattytere som har foretatt fradragsberettigede aksjeinnskudd til skattemyndighetene.

Advokat Rino S. Jørgensen