til top

Midlertidige forskrifter om unntak fra regler om fysisk møte i styret, generalforsamling, årsmøte og bedriftsforsamling mv.

Publisert 31.03.2020

Næringsdepartementets og Kommunaldepartementets forslag til unntak fra fysiske møter i en rekke selskapsorganer ble vedtatt 28.03.20. Det antas at reglene også vil omfatte, sameier, borettslag osv. etter hvert. Formålet med forskriften er å legge til rette for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen og andre selskapsorganer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper kan skje uten fysiske møter. En rekke regler legger allerede til rette for bruk av digitale verktøy for aksjeselskaper. Det er i de fleste tilfellene tillatt med elektronisk saksbehandling, forhåndsavstemning og bruk av fullmakt ved generalforsamlinger. Når de nye reglene er på plass, vil disse mulighetene ytterligere utvides.

Den midlertidige Koronaloven trådte i kraft fredag 27. mars. Blant de første forskriftene som ble vedtatt med hjemmel i denne loven er forskriftene om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven.

Forskriften om unntak fra kravene i eierseksjonsloven, borettslagsloven og boligbyggelagsloven er foreløpig ikke trådt i kraft, men dette kan forventes å skje tidlig i uke 14.

Forskriftene gir generelle unntak fra krav til fysiske møter i de nevnte lovene. For aksje- og allmennaksjeselskaper innebærer dette en generell adgang til å holde styremøter og generalforsamlinger uten fysisk møte, for eksempel ved bruk av telefon- eller videomøte. Unntaket gjelder også styrets møte med revisor etter revisorloven § 2-3. Styremedlemmer, daglig leder eller andre som etter loven har rett eller plikt til å delta i styremøter eller generalforsamlinger, gis etter forskriften rett til å kreve å få delta uten å være fysisk til stede. 

Forskriftene gjelder så lenge koronaloven gjelder. Koronaloven trådte i kraft 27. mars og oppheves én måned etter ikrafttredelse. 

Forskriften mv. finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/selskapsrett/midlertidige-unntak-fra-krav-til-fysiske-moter/id2695824/

Rino S. Jørgensen

Advokat