til top

Har du funnet en kjøper til eiendommen din selv?

Publisert 15.09.2020

Da vil du kunne bruke en advokat med bevilling for eiendomsmegling. Mange eiendomsoverdragelser skjer helt uten annonsering. Likevel trenger de aller fleste en mellommann til å hjelpe seg med gjennomføringen av overdragelsen. Dette gjelder i vanlige kjøp/salg situasjoner, ved overdragelse gjennom arv eller gaver, eller i transaksjoner mellom aksjeselskaper og lignende.

Eiendomsoverdragelser er viktige og det er mange forhold å holde orden på. Ofte reiser overdragelse andre juridiske utfordringer knyttet til eiendommen, partsforholdet og finansieringen.

Advokater med bevilling for eiendomsmegling vil ofte være mer kompetent i en slik prosess enn en ordinær eiendomsmegler, nettopp fordi selve annonseringen ikke er nødvendig. 

Selv om du har funnet en kjøper selv, er det derfor ingen enkel sak å gjennomføre denne prosessen selv, med mindre du har denne kompetansen.

Overdragelser kan skje på mange måter og kan reise forskjellige juridiske og formeller utfordringer.

Imidlertid er ofte prosessen knyttet til overdragelsen relativ lik.

Nedenfor følger kort oppsummering av gangen i en overdragelsesprosess:

Lage  kjøpekontrakt 
En kjøpekontrakt skal formalisere avtalen som allerede er inngått mellom selger og kjøper. Kontrakten skal inneholde alle de forhold som man allerede har blitt enige om ved aksept av bud. Nye momenter fra selger/kjøper som det ikke er opplyst om under salgsprosessen og før aksept av bud, kan nektes underskrevet i kontrakten. Det kan for eksempel være; feil og mangler eller endring av overtakelse som er til ugunst for en av partene.

Tinglyse pantedokument/urådighet 
Denne sendes til Kartverket umiddelbart etter at kontrakt er underskrevet og urådighetserklæringen er levert megler i undertegnet og bevitnet stand. Formelt er dette et pantedokument som kalles sikringsobligasjon.

Inneståelse til kjøpers bank
Dette er en garanti som gis til kjøpers bank om at deres pant vil få den prioritet i boligen som er avtalt. Dette er ofte en forutsetning for at penger blir utbetalt og det er bare foretak med eiendomsmeglerbevilling som kan gi denne inneståelsen. Advokater må søke særskilt om denne bevillingen og innrette seg med egne forsikringer osv.

Ved overtakelse
Megler sjekker om oppgjøret inkludert omkostninger fra kjøper er inne på klientkontoen før overtakelsen. Overtakelsesprotokollen som må undertegnes av begge parter sendes til megler.

Kommunale avgifter
Eventuelle skyldige kommunale avgifter betales av selger.

Husleie/fellesutgifter
Skyldige fellesutgifter/husleie betales av selger.

Sletting av gamle heftelser:
Tidligere lån på boligen blir innfridd og pant slettet slik at kjøper overtar en heftelsesfri bolig.

Tinglysing av skjøte/hjemmelsdokument:
Skjøtet/hjemmelsdokumentet signeres av selger ved kontrakt og oppbevares hos megler frem til etter overtakelse. Denne sendes til Kartverket etter at oppgjør er innbetalt, og overtakelse er foretatt uten problemer. Når skjøtet/hjemmelsdokument er tinglyst på ny eier kan oppgjør utbetales.
Etter tinglysing/overskjøting blir skjøtet/hjemmelsdokument sendt til kjøper.

Tinglysing av nye obligasjoner 
Kjøpers pantobligasjoner blir sendt til Kartverk samtidig med skjøtet. Dokumentavgift og tinglysingsgebyrer blir betalt.

Utbetaling til selger 
Overskuddet utbetales selger.

Spesifisert oppgjørsoppstilling sendes selger og kjøper

Sletting av sikringsobligasjon 
Sikringsobligasjonen sendes til sletting.

Bestille ny grunnboksutskrift 
Det bestilles ny grunnboksutskrift som viser rett hjemmelshaver og tinglysing av nye obligasjoner med rett prioritet. Denne sendes til panthaver sammen med den tinglyste pantobligasjonen.

Ved borettslag, aksjeleilighet og sameie må forretningsfører tilskrives om eierskifte slik at de kan foreta et eierskifte i sine registre.

Rino S. Jørgensen

Advokat/Eiendomsmegler

Advokatene Gullaker, Jørgensen & Kirkeby

Horten