til top

Regjeringens Coronapakke til bedriftene - Garanti- og låneordninger for å bedre likviditet i bedriftene

Publisert 20.03.2020

Regjeringen (og stortinget) arbeider så raskt de kan. Fredag 20. mars la de frem et forslag som skal sikre små og mellomstore bedrifter likviditet. Pakken inneholder blant annet en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet, samt å gjenopprette Statens obligasjonsfond som et tiltak rettet spesielt mot store selskaper. Tiltakene vil ha en samlet ramme på 100 milliarder kroner og skal bidra til bedre likviditet i norske bedrifter og dermed trygge arbeidsplasser. Rino Jørgensen Advokat Horten, mars 2020

Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter

Regjeringen foreslår å etablere en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner. Garantiordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner.

 • Ordningen gjelder for lån inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 3 års løpetid. Den gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.
 • Staten garanterer for 90 prosent av lånene under ordningen. Tap skal fordeles forholdsmessig (pro rata) der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.
 • Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen.
 • Ordningen skal bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel som følge av virusutbruddet, kan få banklån. Ordningen reguleres i en ny lov, og nærmere bestemmelser om hvilke lån som vil komme inn under ordningen vil bli spesifisert i forskrift.

Rammen på 50 milliarder kroner vil bli fordelt mellom bankene basert på markedsandelen deres i SMB-markedet utenom næringseiendom. Når omtrent halvparten av garantirammen er disponert, vil fordelingen bli vurdert på nytt slik at kvoter ikke blir liggende ubrukt.

Statens obligasjonsfond

Regjeringen foreslår å gjenopprette Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.

Det legges blant annet opp til:

 • at en betydelig andel av obligasjonsfondets midler skal investeres i ikke-finansielle selskap, men at fondet også kan investeres i bank- og finanssektoren
 • å ramme inn hvor stor andel av fondets midler som kan være investert i obligasjoner utstedt av én enkelt utsteder
 • krav til kredittvurdering (rating)
 • at en betydelig andel av obligasjonsfondet kan investeres i obligasjoner med høyere risiko (high yield)

Ikrafttredelse:

 • Regjeringen har meldt at lovforslaget skal legges fram for Stortinget for behandling 21. mars 2020. Det er forventet at Stortinget vil godkjenne ordningen.
 • Garantiordningen utgjør statsstøtte og må derfor utformes i tråd med EUs statsstøtteregler og må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan ESA før den kan benyttes.
 • Det forventes av ikrafttredelse og godkjennelse vil skje raskt og at det også vil bli utferdiget en forskrift som klargjør vilkårene og prosessen ytterligere.

 

Kilde: Regjeringen.no

Rino S. Jørgensen

Advokat

Horten, mars 2020