til top

Nye forslag fra regjeringen for å trygge arbeidsplasser i Norge - 20.03.20

Publisert 20.03.2020

Det kommer stadig nye forslag fra regjeringen som skal trygge arbeidsplassene og næringslivet i Norge. I dag kom det forslag om reduserte satser for merverdiavgift, utsettelse av innbetaling av merverdiavgift, utsettelse av innbetaling av forskuddsskatt for selskaper og utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift. Det ble også vedtatt en rekke andre endringer i skatte- og avgiftlovgivningen i går, se nedenfor. Rino Jørgensen Advokat Horten, mars 2020

VEDTAKET FRA I DAG, OMFATTER BLANT ANNET:

-Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.

-Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.

-Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

-Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020

I stortinget i går (19.03.20) ble det blant annet vedtatt følgende endringer i skatte- og avgiftslovgivningen:

ARBEIDSGIVERAVGIFT

Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosent i en periode på to måneder. Normalsatsen er 14,1 prosent.

Stortinget har vedtatt at satsen skal reduseres med fire prosentpoeng i en periode på 2 måneder. Dato for ikrafttredelse er ennå ikke avklart.

TILBAKEFØRING AV UNDERSKUDD I 2020, MOT BESKATTET OVERSKUDD I 2019 OG 2018

På grunn av Corona-epidemien forventes det at mange bedrifter vil gå med skattemessig underskudd i 2020.

Regjeringen foreslår at aksjeselskap mv. som i 2020 går med underskudd, skal kunne tilbakeføre underskuddet i opptil to år – det vil si mot beskattet overskudd i 2018 eller 2019.

Selskap som benytter ordningen, vil derfor kunne få tilbakebetalt innbetalt skatt for disse to årene. Tilbakebetalingen vil være 22 prosent av underskuddet fra 2020 som tilbakeføres.

Forslaget gjelder aksjeselskap.

Ordningen vil ikke gjelde de som driver gjennom enkeltpersonforetak (ENK) dvs. personlige næringsdrivende.

Det skal maksimalt kunne tilbakeføres tap opp til NOK 30 millioner. Det stilles ikke krav om at underskuddet skriver seg fra virksomhet eller næring. Også underskudd knyttet til passiv kapitalforvaltning omfattes av forslaget. Det avgjørende er at underskuddet er oppstått i 2020, og skyldes fradragsberettigede kostnader eller tap.

Skatteverdien av underskuddet i 2020, vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret for 2021.

Fisjon og fusjon

Fisjon og fusjon av selskap skaper særlige problemer som er diskutert i lovforslaget. Dersom fisjonen eller fusjonen er skattefri, vil en eventuell underskuddsposisjon videreføres i det overtakende/overdragende selskapet, og vil dermed omfattes av ordningen.

Her vil det komme særskilte regler for beregningen av det beløp som kan tilbakeføres.

UTSATT BETALING AV FORMUESSKATT

Fysiske personer må betale formuesskatt på 0,85% av netto formue som overstiger NOK 1 500 000.

Regjeringen forslår en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020.

«Virksomhetsformue» er et nytt begrep og det antas at det menes det samme som det som tidligere ble omtalt som «arbeidende kapital».

Ordningen gjelder fysiske personer som eier regnskapspliktig virksomhet som går med underskudd i 2020.

Når formuesskatten for inntektsåret 2020 forfaller til betaling i 2021, kan man søke om ett års utsatt betaling.

Formuesskatten må utgjøre minst NOK 30 000.

FORSKUDDSSKATT

Personlige næringsdrivende som skulle betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, har fått utsatt frist for innbetaling til 1. mai 2020.

Advokat Rino S. Jørgensen

Horten, mars 2020