til top

Midlertidige forskrifter om unntak fra regler om fysisk møte i styret, generalforsamling, årsmøte og bedriftsforsamling mv.

Publisert 31.03.2020

Næringsdepartementets og Kommunaldepartementets forslag til unntak fra fysiske møter i en rekke selskapsorganer ble vedtatt 28.03.20. Det antas at reglene også vil omfatte, sameier, borettslag osv. etter hvert. Formålet med forskriften er å legge til rette for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen og andre selskapsorganer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper kan skje uten fysiske møter. En rekke regler legger allerede til rette for bruk av digitale verktøy for aksjeselskaper. Det er i de fleste tilfellene tillatt med elektronisk saksbehandling, forhåndsavstemning og bruk av fullmakt ved generalforsamlinger. Når de nye reglene er på plass, vil disse mulighetene ytterligere utvides. Rino Jørgensen Advokat Horten, mars 2020

Den midlertidige Koronaloven trådte i kraft fredag 27. mars. Blant de første forskriftene som ble vedtatt med hjemmel i denne loven er forskriftene om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven.

Forskriften om unntak fra kravene i eierseksjonsloven, borettslagsloven og boligbyggelagsloven er foreløpig ikke trådt i kraft, men dette kan forventes å skje tidlig i uke 14.

Forskriftene gir generelle unntak fra krav til fysiske møter i de nevnte lovene. For aksje- og allmennaksjeselskaper innebærer dette en generell adgang til å holde styremøter og generalforsamlinger uten fysisk møte, for eksempel ved bruk av telefon- eller videomøte. Unntaket gjelder også styrets møte med revisor etter revisorloven § 2-3. Styremedlemmer, daglig leder eller andre som etter loven har rett eller plikt til å delta i styremøter eller generalforsamlinger, gis etter forskriften rett til å kreve å få delta uten å være fysisk til stede. 

Forskriftene gjelder så lenge koronaloven gjelder. Koronaloven trådte i kraft 27. mars og oppheves én måned etter ikrafttredelse. 

Forskriften mv. finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/selskapsrett/midlertidige-unntak-fra-krav-til-fysiske-moter/id2695824/

Rino S. Jørgensen

Advokat

Horten, mars 2020