til top

Kompensasjon for omsetningssvikt i forbindelse med Corona

Publisert 03.04.2020

Regjeringen har lagt frem et forslag til kompensasjon for næringslivet, som i skal dekke deler av omsetningssvikt som oppstår i forbindelse med Corona. Dette gjelder imidlertid kun enkelte næringer. Det forventes at den tekniske løsningen for å søke dekning skal være klar 17. april. På mange måter minner ordningen om en skattemelding i miniatyr, og reglene som styrer ordningen har mange fellestrekk med reglene som regulerer skattemeldingen/næringsoppgaven. I dag ble det klart at foretak som dekkes av ordningen, vil kunne bruke omsetningen i januar og februar 2020 som grunnlag for omsetningstallet i mars, april og mai. Her behandles ordningen i korte trekk. Det er imidlertid å forvente at ordningen slik den foreligger nå, vil reise en rekke spørsmål som ikke lar seg besvare før ordningen er ytterligere presisert. Rino Jørgensen Advokat Horten, april 2020

Minimumtap av omsetning for å kunne motta kompensasjon

Bedrifter som er stengt ned av myndighetene på grunn av Corona, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned.

Dette blir beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel har hatt en reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik

Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent.

I søknaden skal foretakene selv rapportere tall for omsetning den aktuelle måneden i 2020 og 2019. Alternativt kan gjennomsnittet for januar og februar 2020 rapporteres i stedet for tilsvarende måned i 2019. I tillegg skal det rapporteres faste uunngåelige kostnader for søknadsmåneden.

Hva er "uunngåelige" faste kostnader?

Så langt er "uunngåelige" faste kostnader definert som:

6300      Leie lokale

6340      Lys, varme

6395      Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

6400      Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

6700      Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.)

6995      Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

7040      Forsikring og avgifter på transportmidler

7490      Kontingenter

7500      Forsikringspremie

              Netto rentekostnad

Beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke. Den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og det er varslet en høyere maksgrense for konserner. 

Denne ordningen skal gjelde for alle skattepliktige i Norge med unntak for:

  • Finansnæringen
  • produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
  • olje- og gassutvinning 
  • private barnehager (egen støtteordning)
  • flyselskaper (egen støtteordning)
  • foretak uten ansatte (unntatt enkeltpersonforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde), uten aktivitet, under konkursbehandling eller begjært konkurs.

Kontrollsystemer

Regjeringene ser tydeligvis at en slik ordning, som alle støtteordninger, kan bli misbrukt. Derfor skal det innføres strenge kontrolltiltak som skal sikre mot juks og svindel.

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen, vil det blir utført kontroller i ettertid for å avdekke feil og misbruk. Søkeren må også på et senere tidspunkt kunne dokumentere tallene og ha bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på at de oppgitte beløpene er riktige. Detaljene om disse kontrollordningene er foreløpig ikke kjent.

Ikrafttredelse 

Ordningen er ikke iverksatt ennå og søknadsskjemaer osv. er derfor ikke tilgjengelig, men det antas at ordningen skal være klar 17. april.

Bistand

Vi har nødvendig juridisk kompetanse til å bistå i søknadsprosessen.

Mer om ordningen:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

Rino S. Jørgensen

Advokat


Horten, april 2020