til top

"Alle" snakker om Force Majeure

Publisert 18.03.2020

Men, hva er "Force Majeure" eller "Act of God" (som det også kalles) - egentlig? (utover å være et litt fancy navn på et juridisk regelsett). I disse tider hører vi stadig om force majeure, som en rettsregel som påberopes i mange ulike sammenhenger. Som oftest som en begrunnelse for at man skal fritas for forpliktelser man normalt har. Dette er et omfattende tema, men her gis en kort gjennomgang av reglene, som på ingen måte er uttømmende. Rino Jørgensen Advokat Horten, mars 2020

I mange sammenhenger så sammenblandes force marjeure med for eksempel læren om bristende forutsetning i avtaleretten, som utløser et annet regelsett, som ligner litt, men er langt fra det samme. Bristende forusetninger omhandles ikke her - ikke i denne omgang.

ER CORANUTBRUDDET FORCE MAJEURE?
Svaret er ikke like enkelt som det kan fremgå av hva som skrives i pressen og på sosiale medier.. dessverre.

Coronautbruddet får allerede store konsekvenser for økonomien, og viruset skaper allerede store utfordringer for mange norske bedrifter. Stengte butikker, transportrestriksjoner og verdensomspennende isolering har blitt normalen. Ikke minst er det store likviditetsutfordringer i de fleste markeder. Tiltakene for å bekjempe viruset får og vil få betydelige konsekvenser i form av lavere produksjon, forsinkelser, uteblitte leveranser og økonomiske tap.

I den forbindelse reiser et helt sentralt juridisk spørsmål seg: Kan coronautbruddet og tiltakene iverksatt av myndighetene, anses som en force majeure-begivenhet som vil gi grunnlag for å frita en kontraktspart fra å oppfylle sine forpliktelser?

Utgangspunktet etter norsk rett er jo at en part som ikke oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser, vil kunne komme i erstatningsansvar.

Et av grunnprinsippene i norsk og internasjonal kontraktsrett er at avtaler skal holdes.

Force majeure er en betegnelse på ulike ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter utenfor partenes kontroll som hindrer kontraktsoppfyllelse. Typiske eksempler på dette er naturkatastrofer, krig og eksport- og importforbud.

Inntrer en begivenhet som må karakteriseres som force majeure, er hovedvirkningen at den rammede parts kontraktsforpliktelser suspenderes, helt eller delvis, så lenge force majeure-hendelsen vedvarer. I mange sammenhenger vil Coronautbruddet være en force majeure-begivenhet som kan påberopes - men ikke alle.

ER FORCE MAJEURE KLAUSULER NEDFELT I AVTALEN ELLER IKKE?
Dersom avtalen har force majeure-klausuler, så er det disse, som det klare utgangspunkt, skal gjelde mellom partene og konsekvensene av force majeure må tolkes med utgangspunkt i den konkrete avtalen.

Dersom force majeure ikke er regulert i avtalen, så har norsk rett force majeure-regler i ulovfestede sedvaneregler. Mange norske lover har i tillegg spesialbestemmelsen om force majeure som kan komme til anvendelse.

Svaret er derfor at det ikke er slik at force majeure kan påberopes i alle sammenhenger, selv om vi har en Coronapandemi. Avtalen mellom partene må vurderes konkret og på bakgrunn av de relevante lover og på bakgrunn av de ulovfestede reglene.

Dette innebærer at alle bør gjøre følgende nå:

- Kartlegg
Hvilke begivenheter er angitt som relevante force majeure-begivenheter under avtalene?
Er epidemier listet opp?
Hva sier avtalen om hvordan begivenheten må påvirke muligheten til å oppfylle kontrakten?
Kunne begivenheten ha vært tatt i betraktning på avtaletidspunktet?
Force majeure kan kun påberopes når kontraktsparten ikke har forutsett begivenheten. Merk at for avtaler som er inngått etter utbruddet, vil konsekvensene av coronaviruset være mer forutsigbare. I et slikt tilfelle kan det være mer utfordrende å få gjennomslag for at coronaepidemien utgjør en force majeure-begivenhet.

- Sjekk tidsfrister og krav til varslingsprosedyrer i avtalene. Selv om det ikke er uttrykkelig fastsatt i klausulen, må den part som er rammet av force majeure, anses å ha en plikt til å varsle om at dette vil bli påberopt. Unnlatt varsel kan føre til erstatningsansvar, eller at den forpliktede mister retten til å påberope seg force majeure.

- For fremtidige avtaler bør det spesifikt vurderes om epidemier, pandemier og følgene for produksjon, forsyning eller annen oppfyllelse i henhold til avtalen, skal betraktes som en force majeure-begivenhet.

Advokat Rino S. Jørgensen
e-post: rino.jorgensen@g-j-k.no
tlf: 911 11 511

Horten, mars 2020