til top

Hva skal til for at samboere har rett til å sitte i uskifte?

Publisert 03.11.2020

Uskifte har vært en svært praktisk økonomisk innretning i mange år, hvor gjenlevende ektefelle utsetter skifte med arvingene. Uskifte er den klart vanligste måten et bo håndteres på, etter en ektefelle har gått bort, og innebærer at gjenlevende kan beholde bruken av både hus og hytte frem i tid - i hvert fall i de tilfellene hvor det kun er felles barn. Mange er ikke klar over at denne retten også gjelder samboere med felles barn, selv om denne retten har eksistert en stund. Nedenfor følger en enkel oversikt over reglene.

Hvilke eiendeler kan man sitte i uskifte med?

Gjenlevende samboers uskifterett omfatter felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig som tjente til felles bruk for samboerne. Uskifteretten kan utvides til å omfatte andre eiendeler ved testament. På tilsvarende måte kan uskifteretten begrenses til å omfatte færre eiendeler.

Det som lengstlevende samboer senere blir eier av, og som naturlig hører sammen med eiendelene som er overtatt i uskiftet, vil gå inn i uskifteboet.

Dersom gjenlevende samboer ønsker å sitte i uskifte, må han/hun sende melding til tingretten med opplysning om navn, alder og oppholdssted for arvingene, innen 60 dager etter dødsfallet. Gjenlevende samboer må også opplyse om egne og avdødes eiendeler.

Men, er det alltid lurt å benytte seg av uskifteretten?

Ved første øyekast kan det jo virke åpenbart at man bør benytte seg av uskifteretten, men det er viktig at den gjenlevende samboeren foretar en nøye vurdering av hvorvidt han/hun ønsker å sitte i uskifte. I en del tilfeller kan uskifte være en god løsning for gjenlevende, men i andre tilfeller kan uskifte fremstå som lite gunstig. Dette er litt vanskelig fordi gjenlevende blir personlig ansvarlig for avdødes forpliktelser ved opprettelse av et uskiftet bo. Gjenlevende vil med andre ord overta avdødes gjeld, og det er ikke alltid like gunstig.

For å få oversikt over avdødes gjeld, kan gjenlevende samboer utstede preklusivt proklama. Ved utstedelse av preklusivt proklama vil avdødes kreditorer få en oppfordring til å melde fra om sine krav innen en gitt frist. Dersom kravene ikke meldes inn innen fristen, vil kravene bortfalle. Gjenlevende samboer kan for øvrig kreve opplysninger om avdødes økonomi fra ligningsmyndighetene, banker, forsikringsselskaper mv.

Hva skal til for at en samboer skal kunne benytte uskifteretten?

Gjenlevende samboer må enten ha barn med avdøde, ha hatt barn med avdøde, eller vente barn med den avdøde. Samboerne må altså ha felles barn for at gjenlevende samboer skal ha rett til å sitte i uskiftet bo med avdødes eiendeler. Felles barn omfatter både biologiske barn og adoptivbarn. Felles fosterbarn oppfyller imidlertid ikke kravet.

Barnløse samboere har ingen mulighet til å sitte i uskiftet bo. Disse kan imidlertid opprette gjensidig testament, noe som i realiteten vil ligge nært opp til uskifteordningen. Heller ikke kan man sitte i uskiftet bor med avdødes særkullsbarn, det krever i så fall samtykke fra særkullsbarnet. Et samtykke til uskifte kan bli avgitt som et forhåndssamtykke, slik at partene kan innrette seg på best mulig måte i levende live.