til top

Konkurranseklausuler i arbeidslivet - den vanskelige balansegangen

Publisert 01.07.2020

Konkurranseklausuler blir stadig viktigere i et moderne arbeidsliv. Disse skal ivareta bedriftens verdier som er forankret i bedriftshemmeligheter og knowhow. Verdier som ansatte naturlig får kunnskap om ved å jobber der, men som de ansatte ikke skal kunne bruke mot denne bedriften, enten under arbeidsforholdet, eller etter arbeidsforholdet er avsluttet. Arbeidsmiljøloven har innarbeidet regler (kap 14A) for hva som aksepteres av innholdet i konkurranseklausuler, men ikke minst prosedyrene/saksbehandlingsreglene for at disse klausulene kan opprettholdes. Det siste er det mange som glemmer... Rino Jørgensen Advokat Horten, Juli 2020

 

Knowhow og bedriftshemmeligheter

Knowhow og bedriftshemmeligheter kan beskrives som konkrete, praktiske erfaringer innenfor et bestemt ervervsområde, som tillegges en slik betydning at andre kan ha interesse i å betale vederlag for å få dem. Det kan for eksempel være teknisk og forretningsmessig informasjon, kundelister, omsetningstall, markedsopplysninger, forretningsstrategi, tekniske modeller, tegninger, modeller, testresultater, og administrative og organisatoriske forhold.

Gyldigheten av konkurranseklausuler

For at en konkurranseklausul skal være gyldig må det foreligge et særlig behov for å beskytte bedriften mot konkurranse fra arbeidstakeren. Videre må klausulen avtales skriftlig, og kan kun gjelde i inntil et år. For at arbeidsgiver skal kunne påberope seg klausulen må det gis en skriftlig redegjørelse for i hvilken grad den gjøres gjeldende, og det må ytes et vederlag til arbeidstaker tilsvarende full lønn (oppad begrenset til 8G + minimum 70% av inntekt fra 8-12G) for den perioden klausulen gjøres gjeldende.

Oppsigelse

En konkurranseklausul kan ikke gjøres gjeldende dersom den ansatte blir sagt opp grunn av bedriftens forhold, typisk ved nedbemanning og reorganisering. Er for øvrig en oppsigelse usaklig, vil en konkurranseklausul bortfalle. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver på grunn av mislighold av forpliktelser i arbeidsforholdet, har gitt arbeidstaker rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet.

Unntak for virksomhetens leder

Lovens begrensninger i bruken av konkurranseklausuler kan unntas for virksomhetens øverste leder. Dette forutsetter at det er skriftlig avtalt at slike regler ikke kommer til anvendelse mot at den ansatte mottar en nærmere fastsatt etterlønn.

Formålet med konkurranseklausulen

En konkurranseklausul vil typisk ha til formål å hindre den ansatte i å starte opp/ta arbeid i en direkte konkurrerende virksomhet, avsløre bedriftshemmeligheter, eller påvirke arbeidsgivers kundekrets. På den annen side må bedriften påse at konkurranseklausulen ikke på urimelig vis hindrer den ansatte i å ta nytt arbeid. En urimelig konkurranseklausul vil bli satt til side av domstolen. En konkurranseklausul bør ikke gis en generell utforming, idet et vilkår for dens gyldighet er at den dekker det behov bedriften har for å beskytte seg. Er klausulen for omfattende, vil dette kunne medføre at hele eller deler av den er ugyldig. Ved utformingen av en konkurranseklausul står man således overfor problemstillingen der arbeidsgivers ressurser skal beskyttes, samtidig som arbeidstaker i størst mulig grad må ha frihet til selv å velge sin yrkesfremtid.

Redegjørelse

En arbeidsgiver skal gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende, ellers vil konkurranseklausulen falle bort. 

Redegjørelsen skal inneholde:

  • Beskrivelse av arbeidsgivers særlige behov for vern
  • Konkurranseklausulens anvendelsesområde og rekkevidde

Det er flere forskjellige frister for når en redegjørelse senest skal foreligge:

  • Ved forespørsel fra arbeidstaker: Senest innen fire uker
  • Hvis arbeidstaker sier opp: Senest innen fire uker etter oppsigelsen
  • Hvis arbeidsgiver sier opp arbeidstaker: Samtidig med oppsigelsen
  • Hvis arbeidsgiver avskjediger arbeidstaker: Senest en uke etter avskjed

Redegjørelsen er bindende for arbeidsgiver i tre måneder. Ved oppsigelse er redegjørelsen uansett bindende ut oppsigelsestiden. Er det avtalt lengre oppsigelsestid enn tre måneder vil redegjørelsen dermed være bindende i hele oppsigelsestiden.

Brudd på konkurranseklausulen

Det er ingen tvil om at en ansatts misbruk av tidligere arbeidsgiver knowhow og bedriftshemmeligheter kan skape stor økonomisk skade. Likevel kan det være vanskelig å bevise dette tapet ovenfor en domstol. Ofte vil man da heller legge inn en konvensjonalbot i konkurranseklasulen. Størrelsen på denne må fastsettes av arbeidsgiver selv, men den bør ikke settes for høy.

Kort oppsummering

For arbeidsgiver medfører de nye lovreglene at det blir vanskeligere og dyrere å beskytte virksomheten sin mot konkurranse. Saksbehandlingsreglene om redegjørelse mv. vil i praksis gjøre det vanskeligere for arbeidsgiver å pålegge effektive konkurranseforbud. Særlig gjelder dette for oppstartsbedrifter i en sårbar etableringsfase. Samtidig gir reglene stor forutsigbarhet for begge parter og ikke minst arbeidstaker har lettere for å få prøvet rimeligheten av konkurranseklausuler på en effektiv måte.

Rino Jørgensen

Advokat

Horten, Juli 2020